Duhový rok v knihovně | 2016

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů. Podporovaná aktivita: Rozšíření kulturní a vzdělávací nabídky pro seniory a občany znevýhodněné některým druhem handicapu

Celkové náklady na projekt: 113 000 Kč
Poskytnutá dotace: 60 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2016

Cíl projektu

Cílem projektu je tvorba kulturních a vzdělávacích aktivit pro seniory a zdravotně handicapované občany, pro jejich zapojení do společenského života, umožnění aktivního trávení času, přístupu ke kultuře a informacím.

Aktivity projektu

Rozšíření kulturních a vzdělávacích aktivit pro seniory.

  • 3 workshopy – Duhové dílny, kde si zájemci mohou vytvořit vlastní výrobky, posílení lidových tradic.
  • Lekce muzikoterapie pro prarodiče s dětmi. Cílem je propojení aktivit napříč generacemi.
  • Lekce arteterapie – 8 tematických setkání, na konci bude uspořádána vernisáž pro širokou veřejnost.
  • Besedy s osobnostmi z různých oblastí společenského života, které jsou samy v seniorském věku nebo mají nějaký zdravotní handicap, a přesto jsou stále aktivní, např. spisovatelé, herci, cestovatelé.

Rozšíření aktivit pro osoby znevýhodněné nějakým druhem handicapu

  • Muzikoterapie pro klienty stacionáře pro mentálně postižené.
  • Interaktivní loutkové divadelní představení (i účastníci se na okamžik stávají herci) na motivy knihy s následnou dílnou a možností zahrát si vlastní divadlo pod odborným vedením.

Rozšíření aktivit pro všechny

  • Pořízení 50 zvukových knih a audioknih, zpřístupnění aktuálně nejžádanějších beletristických děl a naučné literatury. Navázání spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana.
  • Vytvoření informačního materiálu pro slabozraké a seniory o nově nabízených službách.