Povinně zveřejňované informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

a podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název Knihovna Třinec, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Knihovna Třinec byla založena na základě zřizovací listiny k 1. 7. 1991 za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu. Zřizovatelem je město statutární město Třinec, viz Zřizovací listina. Základní podmínky poskytování služeb jsou stanoveny v Knihovním řádu Knihovny Třinec.
3. Organizační struktura
  • oddělení ředitelky
  • oddělení ekonomicko-správní
  • oddělení knihovnických a informačních služeb
  • oddělení pro děti a mladé
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Knihovna Třinec, příspěvková organizace
Lidická 541, 739 61 Třinec
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Knihovna Třinec, příspěvková organizace
Lidická 541, 739 61 Třinecpodatelna – vstupní hala
4.3 Úřední hodiny podatelny pondělí–pátek  8.00–16.00
4.4 Telefonní čísla 558 999 101
558 999 110
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky www.knihovnatrinec.cz
4.7 Adresa e-podatelny Elektronická adresa podatelny – knihovna@knihovnatrinec.cz

Elektronická adresa datové schránky – wjrtruw

5. Případné platby lze poukázat Česká spořitelna, a. s., pobočka Třinec, číslo účtu 1683966369/0800
6. IČ 00846678
7. DIČ neplátce DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů Zřizovací listinaKnihovní řád
8.2 Rozpočet Rozpočty příspěvkových organizací statutárního města Třinec: www.trinecko.cz/organizace_rozpočty
9. Žádosti o informace Žádost o informace lze podat osobně v sídle organizace, telefonicky na čísle 558 999 101, zaslat na e-mail nebo do datové schránky.
Kontakty: www.knihovnatrinec.cz/kontakt
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti o informace se podávají ústně, telefonicky nebo písemně na kontaktních místech uvedených výše.
11. Opravné prostředky V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
– odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)
– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

Odvolání se podává pouze písemnou formou na adrese: Knihovna Třinec – ředitelka, Lidická 541, 739 61 Třinec. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. KT předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání ze strany KT. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu KT. Lhůtu nelze prodloužit.

12. Formuláře Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Žadatel – jméno a příjmení fyzické osoby/název právnické osoby

2. Bydliště fyzické osoby/Sídlo právnické osoby1)

3. Předmět žádosti – stručný obsah požadované informace

4. Datum

5. Podpis

1) Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Právnická osoba uvede adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 89/2012 , občanský zákoník,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

14.2 Vydané právní předpisy Organizace nevydává vlastní právní předpisy.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad:

Ceník kopírování/tisk: www.knihovnatrinec.cz/o-knihovne/ceniky

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ nebyla přijata.
16. Licenční smlouvy Příspěvková organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 106 za rok 2023

Výroční zpráva 106 za rok 2022

Výroční zpráva 106 za rok 2021