Společně bez bariér III. | 2020

Projekt: Společně bez bariér II.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast knihoven. Dotační řízení: Knihovna 21. století.
Podporovaná aktivita: Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

Celkové plánované náklady na projekt:  Kč
Poskytnutá dotace:  Kč
Termín realizace: celoročně 2020

Cíl projektu

SPOLEČNĚ BEZ BARIÉR III.

Cílem projektu je realizace kulturních a vzdělávacích aktivit v rámci naplňování koncepce bezbariérové knihovny, v roce 2019 zaměřených především na osoby se sluchovým postižením a pokračování úspěšných programů pro osoby se specifickými potřebami.

Pro rok 2019 připravila knihovna celoroční program na zavádění nových aktivit pro skupinu občanů se sluchovým postižením. V roce 2018 v Třinci vznikla komunita neslyšících Třinec, se kterou byla navázána spolupráce a jejíž činnosti by knihovna ráda v rámci projektu podpořila. Dále bude pokračovat v realizaci aktivit započatých v předešlých 3 letech pod názvem Společně bez bariér II. Snahou knihovny je reagovat na konkrétní potřeby lokality ve spolupráci s organizacemi, které lidi se specifickými poruchami sdružují, a konkrétními aktivitami podporovat jejich integraci do majoritní společnosti, zlepšování jejich vzájemné komunikace a soužití. Smyslem aktivit je ukázat „zdravé“ veřejnosti, že hendikep nemusí být vždy bariérou a ukázat, že tito lidé prožívají stejné radosti a problémy jako zdraví.

Aktivity projektu

Rozšíření a udržení stávajících aktivit pro osoby znevýhodněné nějakým druhem handicapu

 • Beseda s umělcem trpícím sluchovým onemocněním
 • Divadelní představení pro neslyšící a širokou veřejnost
 • Výstava neslyšícího umělce
 • Přednáška s lékařem na téma sluchová postižení

Rozšíření aktivit pro osoby znevýhodněné sluchovým postižením a představení problematiky majoritní společnosti

 • Přednášky s odborníky
  Na slovíčko s psychiatrem
  Debata – Důvody rozchodů
 • Lekce arteterapie pro osoby s duševním onemocněním
 • Lekce muzikoterapie pro klienty stacionáře Radost (mentální postižení)

Popularizace témat osob se specifickými potřebami

 • Rozšíření knihovního fondu o knihy s tematikou “osoby se specifickými potřebami”

Vzdělávání knihovníků

 • Kurz základů komunikace s osobami se sluchovým postižením pro knihovníky ve službách
 • Úvod do muzikoterapie – akreditovaný vzdělávací program